Εισαγωγή

Το Cited.gr, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου της ατομικής επιχείρισης που δημιούργησε ο Γεωργαλάς Αθανάσιος Αντώνιος, εδρεύει στο Περιστέρι Αττικης, στην οδό xxxxxxx, με ΑΦΜ xxxxxxxxxx και ΔΟΥ xxxxxxxx, τηλ. 6940 91 66 37. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Cited.gr καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

Η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει υπηρεσίες στον συνδρομητή που περιγράφονται από αυτούς τους όρους χρήσης. Η χρήση των υπηρεσιών του Cited.gr συνεπάγεται την αποδοχή των όρων χρήσης

Χρηση υπηρεσιών
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας δεδομένου οτι είστε σε νόμιμη ηλικία να συνάψετε δεσμευτική σύμβαση και δεν σας απαγορευεται η αποδοχή τέτοιων υπηρεσιών από τους νόμους της Ελλάδας ή άλλες δικαιοδοσιες. Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε ενημερωμένα και πραγματικά στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής. Είστε υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του λογαριασμού σας και για όλες τις ενέργειες / δραστηριότητες που προέρχονται από το λογαριασμό σας. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο που βρίσκεται στο λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να ειδοποιείτε αμέσως την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να μας δώσετε ακριβείς πληροφορίες ή να διατηρήσετε το λογαριασμό σας ασφαλή.
Αποδεκτή Συμπεριφορά
Είστε υπεύθυνοι για τις ενέργειες όλων των χρηστών του λογαριασμού σας και τα δεδομένα που δημιουργούνται, αποθηκεύονται , εμφανίζονται , ή μεταδίδονται από το λογαριασμό σας , ενώ χρησιμοποιείτε το Cited.gr . Δεν θα εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει ή διακόπτει τις υπηρεσίες ή τα δίκτυα που συνδέονται με το Cited.gr

Κακή χρήση των πόρων συστήματος
Εσκεμμένη κακή χρήση των πόρων του συστήματος , που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε ενεργοποίηση προγραμμάτων που καταναλώνουν υπερβολική χωρητικότητα δικτύου, CPU, ή εγγραφές/αναγνώσεις δίσκου.

Χρήση Εύρους Ζώνης και άλλων πόρων
Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες εύρος ζώνης, αποθηκευτικό χώρο στους δίσκους και άλλους πόρους, όπως e-mail, Βάσεις Δεδομένων MySQL και/ή λογαριασμούς χρήσης πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων (“FTP”) το μέγεθος των οποίων καθορίζεται σε ιστοσελίδες της Εταιρείας και περιγράφεται στο πακέτο υπηρεσιών που επιλέχτηκε κατά τη στιγμή της αγοράς.
Σε ορισμένες περιπτώσεις η Εταιρεία μπορεί να μην ορίσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος εύρους ζώνης, αποθηκευτικού χώρου και άλλων πόρων συστήματος αλλά να αναφέρεται σε αυτά ως “Απεριόριστα”. Σε κάθε περίπτωση, οι υπηρεσίες προορίζονται για απλή/κανονική χρήση και κάθε δραστηριότητα που έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική χρήση και δεν συνάδει με τα συνήθη πρότυπα απαγορεύεται και η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, διακόψει ή και να διαγράψει τους λογαριασμούς χρηστών των οποίων η χρήση του αποθηκευτικού χώρου, το εύρος ζώνης ή άλλων πόρων του συστήματος, ενέχει κίνδυνο υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε άλλους πελάτες ανεξάρτητα από το μέγεθος των πόρων που ορίζονται στο αγορασμένο πακέτο παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο χρήστης συμφωνεί οτι η χρήση αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα ποσά που καθορίζονται από την Εταιρεία για τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν (η “Συμφωνημένη Χρήση”) και υπόκεινται σε επιπρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές όπως ορίζονται ανά καιρούς από την Εταιρεία.

Ευθύνη:Η Εταιρεία δεν παρέχει καμιά εγγύηση ή διαβεβαίωση οτι κάθε υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. Ο Πελάτης αποδέχεται όλες τις υπηρεσίες “ως έχει” και “όπως διατίθενται” χωρίς κανενός είδους εγγύηση. Όλες οι έμμεσες προϋποθέσεις, εγγυήσεις και όροι (ρητή ή σιωπηρή / συνυφασμένη από το νόμο, το εθιμικό δίκαιο,έθιμο ή με άλλο τρόπο) – με εξαίρεση εκείνες που αφορούν την άσκηση εύλογης προσοχής και επιμέλειας με σκοπό την ικανοποιητική ποιότητα (κατά περίπτωση) – εξαιρούνται δια του παρόντος σε σχέση με κάθε μία από τις Υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόντα που περιέχονται από οποιονδήποτε τρίτο. Η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά, οποιασδήποτε φύσης που προκύπτει από ή σε σχέση με οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από τον Πελάτη ή οποιαδήποτε πράξη, διαστρέβλωση, σφάλμα ή παράλειψη εκ μέρους ή για λογαριασμό του Πελάτη. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση , δυσλειτουργία , μη απόδοση ή/και υποβάθμιση των επιδόσεων οποιασδήποτε από τις Υπηρεσίες που προκαλείται ή που προκύπτει από οποιαδήποτε αλλοίωση , τροποποίηση ή/και βελτίωση και οφείλονται σε αλλαγές και προδιαγραφές που απαιτούνται ή που εφαρμόζονται από τον Πελάτη ασχέτως κατά πόσον συμπεριλαμβάνονται ή είναι πέραν εκείνων που έχουν ήδη δοθεί.

Αποποίηση Ευθύνης
Συμφωνείτε ότι η χρήση του Cited.gr γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Όλες οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία είναι διαθέσιμες “ως έχουν” χωρίς εγγύηση.

Η εταιρεία σε τακτά χρονικά διαστήματα εκτελεί αναβαθμίσεις στο λογισμικού των διακομιστών με σκοπό την εξασφαλιση των επιπέδων ασφαλείας και για να παρέχει τις τελευταίες εκδόσεις σε PHP, MySQL, Perl, Zend, κ.α. Είναι αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη να ελέγχει ότι ο κώδικας του (κώδικας όπως PHP, MySQL queries, κ.α. που χρησιμοποιεί για τις ιστοσελίδες του) είναι συμβατός με τους διακομιστές της εταιρείας. Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή ηθική βλάβη που προκύπτει από αυτές τις αναβαθμίσεις και προκαλούνται από την ανικανότητα ή την απροθυμία του Πελάτη να προσαρμόσει την ιστοσελίδα του με τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των διάφορων εφαρμογών και των Γλωσσών Προγραμματισμού που είναι εγκατεστημένα στους διακομιστές της εταιρείας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

Η Εταιρεία κρατάει περιοδικά, backups των αρχείων και των βάσεων δεδομένων των Πελατών. Η ανάκτηση αρχείων από τα backups χρεώνεται επιπλέον. Η Εταιρεία δεν έχει καμιά ευθύνη εάν το backup δεν είναι ενημερωμένο ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.Ο Πελάτης υποχρεούται να κρατά backup των αρχείων και των Βάσεων Δεδομένων του. Για λόγους ασφάλειας, το backup θα πρέπει να μεταφέρεται με FTP στον υπολογιστή του Πελάτη.

Η Εταιρεία συνάπτει συνεργασίες ή συμμαχίες με άλλες εταιρίες και προμηθευτές. Ο πελάτης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες οποιουδήποτε τρίτου, ούτε θα είναι υπεύθυνη και εκτεθειμένη στο πελάτη ή οποιονδήποτε τρίτο για οποιεσδήποτε αξιώσεις που προκύπτουν από την παροχή αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών.

Αν ο server που βρίσκεται το shared ή το reseller πακέτο φιλοξενίας σας, έχει φυσικό downtime μεγαλύτερο από 0.1% μέσα σε ένα ημερολογιακό μήνα, μπορείτε να λάβετε ένα μήνα σε μορφή credits στο λογαριασμό σας. Η έγκριση των credits είναι στην κρίση της εταιρείας και εξαρτάται από την αιτιολογία που θα δηλώσετε. Δεδομένα από monitoring των servers μας από τρίτους δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα χωρητικότητα/διαθεσιμότητα του δικτύου των τρίτων κλπ. Η διαθεσιμότητα του server ορίζεται ως η διαθεσιμότητα που έχει το λειτουργικό σύστημα και ο nginx Server, η οποία μπορεί να διαφέρει από τη διαθεσιμότητα που έχουν άλλες μεμονωμένες υπηρεσίες. Για να ζητήσετε credits για τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με email στο info@Cited.gr, στέλνοντας την αιτιολογημένο το αίτημα σας. Όλα τα αιτήματα πρέπει να στέλνονται με email. Η εγγύηση διαθεσιμότητας ισχύει μόνο για shared / reseller πακέτα φιλοξενίας.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα κατασκευάζει τις ιστοσελίδες του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρείας, περιορίζοντας τη χρήση κώδικα και εφαρμογών που απαιτούν υψηλή επεξεργαστική ισχύ. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα, σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server, να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του πελάτη. Σε περίπτωση που η Εταιρεία προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά, το συντομότερο δυνατό και η Εταιρεία θα συνεργάζεται με τον πελάτη για να εξαλειφθεί ο λόγος που οδήγησε στην αναστολή των υπηρεσιών.

Ο πελάτης οφείλει να επιβλέπει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει αυτός και οι υπόλοιποι χρήστες του account του στους σκληρούς δίσκους της Εταιρείας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί. Σε περίπτωση που ο χώρος που καταλαμβάνεται ξεπεράσει τα όρια, η Εταιρεία θα χρεώσει τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια. Αυτός ο όρος δεν ισχύει για τους Dedicated Servers.

Spam και αυτόκλητα μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ΑΜΜΗΤ): Η Εταιρεία έχει πολιτική μηδενικής ανοχής για τα SPAM, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή ΜΜΗΤ. Ως SPAM, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή ΑΜΜΗΤ ορίζονται οι περιπτώσεις όπου έχουμε: Την αποστολή του ίδιου, ή ουσιωδώς όμοιου, αυτόκλητου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εμπορικής ή μη φύσης, σε περισσότερους από έναν παραλήπτες. Ένα μήνυμα θεωρείται αυτόκλητο εάν έχει αποσταλεί κατά παράβαση του χάρτη της ομάδας συζήτησης, ή έχει σταλεί σε παραλήπτη που δεν το έχει ζητήσει. Τα ΑΜΜΗΤ περιλαμβάνουν επίσης e-mail με πλαστές κεφαλίδες, εκτεθειμένους αναμεταδότες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (compromised mail server relays) και πλαστά στοιχεία επικοινωνίας. Η απαγόρευση αυτή εκτείνεται και στην αποστολή ΑΜΜΗΤ από άλλη υπηρεσία, η οποία με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκει στη χρήση της την Εταιρεία ασχέτως εάν το μήνυμα προέρχεται από το δίκτυο μας.

Λίστες Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Οι κανόνες μαζικής αλληλογραφίας ισχύουν επίσης στις λίστες αλληλογραφίας, ή υπηρεσίες αλληλογραφίας που μπορεί να είστε συμβεβλημένος. Η πολιτική δηλώνεται ως εξής: Μια αποδεκτή λίστα αλληλογραφίας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε ένα στοχευμένο κοινό που έχει εκούσια εγγραφεί ή έχει διαθέσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση συγκεκριμένα για την διανομή πληροφοριών από εσάς. Εκτός από τις απαγορεύσεις που απορρέουν από το CAN-SPAM Act, οι συνδρομητές δεν μπορούν να στείλουν μαζικά e-mail χρησιμοποιώντας τους πόρους των υπηρεσιών, εκτός και αν διατηρούν διπλά-εξουσιοδοτημένη λίστα των μελών τους η οποία συμπεριλαμβάνει IP διεύθυνση και σχετικές πληροφορίες επικοινωνίας, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές για την αφαίρεση των μελών από τη λίστα σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται με βάση τις οδηγίες του CAN-SPAM Act. Απαγορεύεται στους συνδρομητές (Πελάτες) να προβούν σε ενέργειες που μπορούν να οδηγήσουν την εισαγωγή των διευθύνσεων IP, ή οποιονδήποτε άλλων διευθύνσεων IP σχετίζονται με την Εταιρεία, στη λίστα του Spamhaus.org. Η εταιρεία έχει το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσει εάν έχει γίνει παραβίαση στους όρους για τα email.

Ασφάλεια

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του https://Cited.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

To Cited.gr και οι υπηρεσίες που παρέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για νόμιμους σκοπούς. Η μετάδοση, διανομή ή αποθήκευση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή υλικού κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ελληνικού κανονισμού ή νόμου, ή από το κοινό δίκαιο, απαγορεύεται. Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν τη παράβαση των νόμων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

Τιμολόγηση και Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων είναι σε ευρώ και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η πληρωμή των υπηρεσιών και προϊόντων γίνεται προκαταβολικά για 3,6,12 μήνες εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στη Περιγραφή. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. Ευνόητο είναι ότι ο πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφεται στους οικείους τιμοκαταλόγους γι’ αυτό το προϊόν ή την υπηρεσία κατά το χρόνο παραγγελίας. Τυχόν έξοδα εξόφλησης των υπηρεσιών (έξοδα κατάθεσης σε τράπεζα κλπ), πληρώνονται από τον πελάτη.

Εγγραφή Πελάτη και Πληροφορίες Χρέωσης: Ο Πελάτης πρέπει να ολοκληρώσει την εγγραφή του στο Cited.gr και να συμπληρώσει τα στοιχεία Χρέωσης. Ο Πελάτης συμφωνεί: α) Να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις τις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του ή/και την εταιρεία του όπως ζητούνται οι πληροφορίες αυτές από τη φόρμα εγγραφής και από τις Πληροφορίες Χρέωσης και β) τη διατήρηση και άμεση ενημέρωση των δεδομένων αυτών ώστε να είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.
Η εισαγωγή των δεδομένων εγγραφής και των Πληροφοριών Χρέωσης, αποτελεί δήλωση του Πελάτη ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.
Εάν ο Πελάτης παρέχει πληροφορίες οποιοδήποτε είδους, που είναι αναληθείς, ανακριβείς, μη τρέχουσες ή ελλιπείς, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό και να αρνηθεί οποιαδήποτε και όλες τις τρέχουσα ή μελλοντική χρήση των υπηρεσιών (ή οποιοδήποτε μέρους αυτών).

Φόροι: Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλους τους ισχύοντες φόρους, φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς και για το εάν επιβάλλονται φόροι στις συναλλαγές σας σε σχέση με τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για το καθορισμό του εάν εσείς ή οι πελάτες σας χρωστάτε φόρους σε οποιαδήποτε συναλλαγή καθώς δεν είναι Υπεύθυνη και για την είσπραξη των φόρων αυτών. Κατόπιν αιτήματος από την Εταιρεία συμφωνείτε να παρέχετε πληροφορίες αναγνώρισης φορολογουμένου ή άλλα σχετικά φορολογικά στοιχεία στην Εταιρεία.

Διακοπή Υπηρεσιών/Συμφωνητικού

Το παρόν συμφωνητικό μπορεί να διακοπεί από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων, χωρίς αιτία. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή του συμφωνημένου ποσού για το χρονικό διάστημα που απομένει από την ημέρα της διακοπής έως την κανονική λήξη της σύμβασης σε περίπτωση που την διακοπή ζητήσει ο πελάτης ή το συμφωνητικό διακοπεί από την Εταιρεία σε περίπτωση παραβιάσεως των όρων της από τον πελάτη.

Εάν ο Πελάτης δηλώσει ότι δεν επιθυμεί τη συνέχιση των υπηρεσιών, τότε η Εταιρεία διακόπτει τη λειτουργία του web site του Πελάτη και το διαγράφει από τους servers της, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Στην περίπτωση που ο Πελάτης διατηρεί ανεξόφλητη μία ή περισσότερες υπηρεσίες στο λογαριασμό του, τότε η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αναστολής, διακοπής ή διαγραφής όλων των domain του ή των λογαριασμών φιλοξενίας, εξοφλημένων ή όχι, χωρίς την υποχρέωση παροχής αντιγράφων ασφαλείας (back up) στον Πελάτη.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων και του περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο, ανά πάσα στιγμή. Ο Πελάτης συμφωνεί να διατηρεί εφεδρικά αντίγραφα (backup) όλων των αρχείων και βάσεων δεδομένων που φιλοξενεί στην Εταιρεία και συμφωνεί ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του.

Ο Πελάτης εφ’ όσον δεν επιθυμεί περαιτέρω τις υπηρεσίες της Εταιρείας θα πρέπει να το δηλώσει μέσω της φόρμας ακύρωσης που βρίσκεται στο https://Cited.gr/. Με την αποστολή της φόρμας στέλνεται στον πελάτη ένα email επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν παραλάβει το email επιβεβαίωσης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την Εταιρεία.

Ανανέωση Υπηρεσιών

Το συμφωνητικό αυτό ανανεώνεται αυτόματα σύμφωνα με την ισχύουσα τιμή του τιμοκαταλόγου για το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας κατά την χρονική περίοδο της ανανέωσης εκτός και αν ο πελάτης δεν επιθυμεί περαιτέρω συνεργασία με την Εταιρεία και την ενημερώσει γι’ αυτό.

Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να ελέγξει ότι η Εταιρεία έλαβε την ειδοποίηση της εξόφλησης της συνδρομής του κι ενεργοποίησε/ανανέωσε τις υπηρεσίες για τις οποίες πλήρωσε. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία δεν δύναται να εξακριβώσει τα στοιχεία εξόφλησης υπολοίπου από ανανέωση υπηρεσιών (πχ λόγω κακοτυπωμένου ΦΑΞ, μή παράδοσης του email ενημέρωσης στην Εταιρεία) τότε η Εταιρεία διακόπτει τη λειτουργία των υπηρεσιών, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν ζημίες ή βλάβες που προκληθούν από τον τερματισμό/διακοπή των υπηρεσιών της προς τον Πελάτη.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσεως του δικτυακού τόπου Cited.gr συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Σε περίπτωση κατά την οποία όρος ή πρόβλεψη των εν λόγω όρων χρήσεως ήθελε κριθεί ως άκυρος ή ακυρώσιμος, τέτοια ακυρότητα ή ακυρωσία δεν θα επηρεάζει την ισχύ των λοιπών όρων, οι δε συμβαλλόμενοι θα καταβάλουν κατά τις προαναφερθείσες αρχές κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντικατασταθούν οι άκυρες ή ακυρώσιμες προβλέψεις ή όροι, με άλλους που να προσεγγίζουν όσο το δυνατό περισσότερο το περιεχόμενο των άκυρων ή ακυρώσιμων όρων ή προβλέψεων.

Οι συνδρομητές των υπηρεσιών της Εταιρείας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Από τη χρήση των ιστοσελίδων Cited.gr τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης ή/και το πάτημα του ποντικιού στο link “Έχω διαβάσει και συμφωνώ με τους Όρους Χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενo.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι θα υπερασπιστεί έναντι παντός δικαστηρίου, θα εξασφαλίσει, θα κρατήσει μακριά από κάθε κίνδυνο, από όλες τις απαιτήσεις, απώλειες, χρηματικές διεκδικήσεις και ευθύνες, την Εταιρεία και θα την καλύψει έναντι κάθε χρηματικού κόστους συμπεριλαμβανομένων και των αμοιβών των δικηγόρων, επίσης θα την καλύψει από οποιαδήποτε υπόθεση ή διεκδίκηση λόγω ζημίας ή βλάβης ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας εγείρει o ίδιος ή ο οποιοσδήποτε τρίτος εναντίον της Εταιρείας ή του Πελάτη εξαιτίας των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών ή άλλων πράξεων του Πελάτη ή περιεχομένων και πληροφοριών που κινήθηκαν μέσω του server της Εταιρείας ή λόγω δυσλειτουργίας οποιουδήποτε διακομιστή μας, με ή χωρίς τη συναίνεση του Πελάτη ή συνεργαζόμενου με αυτόν προσώπου.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτής της παρουσίασης, εφαρμογή θα έχουν οι νόμοι του Ελληνικού κράτους κι αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση αυτών θα είναι τα Δικαστήρια Αθήνας Αττικής. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης του Συμφωνητικού Παροχής των Υπηρεσιών. Η τελευταία έκδοση των όρων βρίσκεται στην διεύθυνση https://Cited.gr/όροι-χρήσης

Η Εταιρεία κατά την κρίση της, μπορεί να επιλέξει να αλλάξει τους όρους, τις διατάξεις και τη λειτουργία αυτού του ιστοχώρου και των υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή. Με τη χρησιμοποίηση αυτής της υπηρεσίας παραμερίζετε οποιαδήποτε δικαιώματα ή αξιώσεις μπορεί να έχετε ενάντια στην Εταιρεία.

 ©2022 Cited.gr

Επικοινωνία

Αφήστε το μήνυμά σας και θα απαντήσουμε σύντομα.

Sending
ή

Σύνδεση με χρήση των διαπιστευτηρίων σας

Forgot your details?